Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Zarządzenie nr 23/2016

Zarządzenie nr 23/2016
Burmistrza Wyśmierzyc  z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie: ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu oświaty i wychowania na rok 2016                                                                                                                                   

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.395), oraz  „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr  XII/81/15   Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 grudnia  2015r. zarządzam , co następuje:
 

§ 1.

Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania  publicznego 
z  zakresu oświaty i wychowania  na rok 2016, p.n. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijającym zainteresowania , zamiłowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży”.

§ 2.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 wybrano następującą ofertę:

l.p.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

 

„Dziennikarz na tropie...”

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

ul. Reymonta 11/6

26-800 Białobrzegi

 

6 000,00 zł

 

§3.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy.

§ 4.

Zarządzenie zamieszcza się :

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej 5 maja 2016

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.