Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Natura 2000

OBWIESZCZENIE

W związku z realizacją projektu nr: POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia

o przystąpieniu do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 i Dolina Pilicy PLB140003 opracowywanego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi. Wykonawcą projektów planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 jest firma FPP Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z założeniami do projektów planów zadań ochronnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00, w pokoju nr 305 oraz na stronie internetowej http://warszawa.rdos.gov.pl/ (w zakładce: Ochrona przyrody – Plany zadań ochronnych - Plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00- 186/09). Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), w ciągu 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie firmy FPP Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wilczej 50/52 lub drogą elektroniczną na adres: maria.lepkowska@fpp-consulting.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków, za pośrednictwem Wykonawcy projektów planów zadań ochronnych – firmy FPP Consulting Sp. z o.o., jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu prac nad projektami planów zadań ochronnych uzyskać można u Wykonawcy:

FPP Consulting Sp. z o.o., ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, pod numerem telefonu: (22) 556 56 67, a także na stronie internetowej (w zakładce: Ochrona przyrody – Plany zadań ochronnych - Plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie /-/ Aleksandra Atłowska

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.