Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Zasiłek rodzinny

Nie udziela się telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, terminów wypłat oraz innych informacji podlegających ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1)    77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2)   106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3)   115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
  Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł od 1 stycznia 2013 r.
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.
  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153, 00 zł miesięcznie.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1200 zł miesięcznie.
  Specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664 zł.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  – jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340, 00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80, 00 zł miesięcznie.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 1. 60, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 80, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko .

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. Obywatelom polskim;
 2. Cudzoziemcom:
 3. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 4. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Terminy wypłaty świadczeń

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 Osobom pobierającym świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2014/2015 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkół, ponadgimnazjalnych do

15. 09. 2015r., aby można było wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

·         z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016,
·         z tytułu dojazdów do szkoły lub z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niewypłacenie ww. dodatków.

Dokumenty  niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2014/2015

Kryterium dochodowe:

Uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi 574, 00 zł na osobę lub 664, 00 zł na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI z tytułu urodzenia dziecka  1922, 00 zł na osobę.

 1. Dokument Tożsamości – obojga rodziców i pełnoletnich dzieci (kopia+oryginały do wglądu);
 2. Akt Urodzenia dziecka lub dzieci, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – Zupełny akt urodzenia
 3. W przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa i wymieniony dokument tożsamości, wyrok o rozwodzie, akt zgonu małżonka (kopia + oryginał do wglądu)
 4. W przypadku zgonu jednego z rodziców dziecka – akt zgonu – ( kopia + oryginał do wglądu)
 5. Zaświadczenie   z właściwego Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich  członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2013 rok.
 6. Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2013 rok. (ZUS lub KRUS).
 7. W przypadku osób bezrobotnych – aktualny dokument  z PUP lub oświadczenie.
 8. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2013 roku.
 9. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu* uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( 2014 lub 2015 rok).

*- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. ²), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

10.W przypadku utraty dochodudokument potwierdzający utratę  dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o odmowie przyznania renty) oraz  potwierdzenie rejestracji w PUP oraz wysokość zasiłku dla bezrobotnych (kopia decyzji).

11. Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (właściwy PIT)

12.Decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia+oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

13.W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz tzw. „becikowe” – Zaświadczenie Lekarskie lub Zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz  udzielenie kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży  świadczenia zdrowotnego.

14.Zaświadczenie ze Szkoły potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę – dotyczy dzieci po 16 roku życia;

15.W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dokument potwierdzający Tymczasowe Zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

16.Orzeczenie o Niepełnosprawności Dziecka (kopia+oryginał do wglądu)

17.Prawomocny wyrok o rozwodzie, separacji oraz zasądzonych alimentach (kopia+oryginał do wglądu)

18.Prawomocny wyrok potwierdzający oddalenie powództwa o alimenty (kopia+oryginał do wglądu)

19.Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe) w roku 2013 (kopia+oryginał do wglądu)

20.Zaświadczenie od właściwego Komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i kwocie alimentów wyegzekwowanych w roku 2013;

21.Prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka (kopia+oryginał do wglądu);

22.W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy – zaświadczenie z gminy, w której są one zameldowane, że nie ubiegają się tam oświadczenia rodzinne;

23.W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – Nakaz Płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2013 lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013;

24.umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty  określanej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego: 

 1. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego;
 2. Zaświadczenie  od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę, które musi zawierać:
 3. dane osobowe wnioskodawcy
 4. datę rozpoczęcia pracy wnioskodawcy i że ,,nadal pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą”
 5. od kiedy, do kiedy udzielony urlop wychowawczy
 6. na jakie dziecko
 7. kiedy urodzone

UWAGA

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny wyjechał za granice w celach zarobkowych, uzyskał inny dochód lub go utracił, zawarł związek małżeński, wystąpiła zmiana w liczbie członków rodziny, dziecko zostało skreślone z listy uczniów, uzyskano wyrok/ugodę o podwyższeniu lub obniżeniu alimentów, zaprzestano regulowania miesięcznych opłat związanych z pobytem dziecka w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie lub wystąpiły inne zmiany – przyjdź i poinformuj – unikniesz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami!

Zostałem poinformowany/a, że dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 oraz dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania w roku szkolnych 2015/2016 na dzieci, które ukończyły 16 r.ż. zostanie wypłacony po dostarczeniu zaświadczenia o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2015/2016.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.