Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Informacja publiczna

ZARZĄDZENIE Nr 20/15

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia  30 marca 2015 roku

 

 

       w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

 

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014r., poz.782 ze zm.) w związku

z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik nr 3 do regulaminu.

 

§ 3

Kierowników referatów zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz

terminowości załatwiania wniosków o udostępnianie informacji publicznej w ramach

właściwości rzeczowej wydziału.

2. Przedkładania na wniosek Burmistrza Wyśmierzyc lub Sekretarza Gminy sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

 

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2012r z dn. 26.03.2012r. Burmistrza Wyśmierzyc.

  § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                              /-/ Marek Bielewski

 

 

 

Regulamin udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

Wniosek o udostępnienie infoformacji publicznej

Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.