Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Organizacje pozarządowe

Burmistrz  Wyśmierzyc

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
oświaty i wychowania w 2016 roku

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem zadania jest wsparcie realizacji zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Nazwa zadania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych).    

III.  Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239).
 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239).
 3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację  zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Gminą Wyśmierzyce, a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. nr 6 poz.25).
 7. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej  organizacji zgodnie z jej statutem.
 8. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, Burmistrz Wyśmierzyc zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do zaplanowanych środków.
 9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia  umowy jest korekta kosztorysu oferty.
 10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się na: 10 maja - 15 grudnia 2016r.
 2. Zakres i warunki realizacji zadania, jego finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Burmistrzem Wyśmierzyc.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest:
 • złożenie opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kosztorysu (w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do złożonej oferty).
 • złożenie oświadczenia o zgodności danych zawartych w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym w dniu zawarcia umowy.
 1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

V.  Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia.

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pokój nr 202 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, do dnia 4 maja 2016r. na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. z 2011r. nr 6 poz. 25).
 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • aktualny statut oferenta (kopia),

Kopie dokumentów składane z ofertą powinny być poświadczone „ za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.

 1. Ofertę należy dostarczyć na wyżej wymieniony adres Urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: „Otwarty konkurs ofert 2016r.  Zadanie z zakresu oświaty i wychowania. Nazwa zadania: Organizacja zajęć pozalekcyjnych, o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.” Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.

VITermin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016r., o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc.
 3. Zasady działania komisji konkursowej określa  „Roczny program współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.
 4. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.
 5. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria formalne:

 • terminowość złożenia oferty,
 • kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji,
 • zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu,
 •  oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert,
 • oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania,
 • oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

Kryteria merytoryczne:

 • możliwości realizacji zadania odnoście zasobów organizacyjnych, rzeczowych oraz kadrowych,
 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań publicznych,
 • planowany wkład finansowy oraz niefinansowy przez oferenta.
 1. Z prac komisji konkursowej zostaje sporządzony protokół, który zostanie przedłożony Burmistrzowi Wyśmierzyc. 
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Burmistrz Wyśmierzyc. Decyzja Burmistrza Wyśmierzyc o wyborze oferentów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wyśmierzyce oraz  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

VII. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju: 

W roku 2015 Gmina Wyśmierzyce przekazała na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom, o których  mowa  w  art. 3  ww. ustawy kwotę 4.000  złotych.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.wysmierzyce.pl,  na stronie internetowej Urzędu: www.wysmierzyce.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 6157003 w. 113  lub w pokoju nr 202, w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

                                                                                                             Burmistrz 

                                                                                                          Marek Bielewski

 

Wzór oferty konkurs otwary NGO 2016

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.