Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Zadania Służb Ratowniczych

ZADANIA I PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PROCESIE EWAKUACJI
 
Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia dla ludności, zwierząt lub mienia sprawuje Burmistrz Wyśmierzyc przy pomocy Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie Zespołu   zarządzane jest przez Przewodniczącego Zespołu – Burmistrza lub na wniosek członka zespołu.
 
Na czas prowadzenia ewakuacji powoływany jest w Urzędzie Miasta  Miejsko- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pełniący obowiązki Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które czuwa nad sprawnym obiegiem informacji przebiegiem ewakuacji 
w składzie:
1)      Przewodniczący – Burmistrz  Wyśmierzyc
2)      I Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz   Gminy
3)      II Zastępca Przewodniczącego – Skarbnik  Gminy
4)      Członkowie :
-       Komendant MGZOSP-Przedstawiciel Zarządu OMGZOSP
-       Przedstawiciel Posterunku Policji w Radzanowie
-       Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
-       Kierownik  Samodzielnego Publicznego ZOZ
                   -    Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach
-       Pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
-       Przedstawiciel Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Grójec w Głuchowie
-       Przedstawiciel Posterunku Energetycznego w Białobrzegach
-       Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach
Zespół dyżuruje w systemie zmianowym 12 godzinnym.
Zmiany ustala Przewodniczący GZZK.
Dla zwiększenia możliwości przetrwania ludności i zapewnienia sprawnej
realizacji ewakuacji członkowie Zespołu Gminnego odpowiadają za:

 

Siatka Odpowiedzialności
 
Zadanie
 
 
Osoba
 
funkcyjna
 
 
Kierowanie 
i nadzorowanie
 
Zabezpieczenie medyczno sanitarne
 
Zabezpieczenie logistyczne
 
Zabezpieczenie porządkowo ochronne 
i regulacji ruchu
 
Rozwinięcie Zespołów Organizacyjnych Ewakuacji
 
Informowanie ludności, ostrzeganie 
i alarmowanie
 
 
 
Burmistrz Wyśmierzyc
 
Przewodniczący GZZK
 
W
 
--
 
--
 
--
 
--
 
W
 
 
Sekretarz Gminy  
Z-ca Przewodniczącego
 
GZZK
 
G
 
--
 
--
 
--
 
--
 
G
 
 
Inspektor ds. obrony cywilnej Gminy
 
P
 
--
 
P
 
P
 
W
 
P
 
 
Komendant OMGZOSP
 
G
 
P
 
P
 
P
 
--
 
G
 
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
 
-
 
-
 
-
 
--
 
P
 
P
 
 
Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
ą
 
P
 
W
 
P
 
--
 
G
 
P
 
 
Kierownik Posterunku Policji wRadzanowie
 
G
 
--
 
--
 
W
 
--
 
G
 
 
Inspektor Referatu Oświaty, Zdrowia, kultury, Sportu i Rekreacji
 
P
 
--
 
G
 
--
 
G
 
P
 
 
Kierownik ZGK
 
P
 
--
 
W
 
--
 
G
 
P
 
 
Specjaliści i eksperci
 
ds. ochrony zwierząt, sanitarnoepidemiologicznych, lasów państwowych
 
P
 
P
 
P
 
P
 
G
 
P
 
 
Legenda:
W    - osoba wiodąca – odpowiadająca za określony obszar działania
G     - osoba główna – realizująca działania w określonym obszarze
P      - osoba pomocnicza – wypełniająca pomocnicze funkcje w określonym obszarze
Zadania członków  Zespołu:
 
1.              Z - ca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Gminy – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania Zespołu, w tym dokumentowanie jego prac, realizację zadań oraz dostarczanie informacji dotyczących występujących zagrożeń i prowadzonej ewakuacji, koordynuje działalność Zespołu.
2.                Inspektor ds. obrony cywilnej Gminy – planuje przedsięwzięcia, przedstawia Z-cy i Przewodniczącemu Zespołu propozycje działania wraz z kalkulacją czasową, uzgadnia współdziałanie poszczególnych członków zespołu z instytucjami i innymi osobami biorącymi udział w procesie ewakuacji. Koordynuje rozwinięcie zespołów organizacyjnych ewakuacji i dokumentowanie ich prac.
3.                Komendant Gminny OSP – wypracowuje założenia do realizacji akcji ratowniczych, przygotowuje propozycje decyzji i poleceń dla Przewodniczącego Zespołu, współdziała ze służbami, instytucjami, organizacjami i organami uczestniczącymi w realizacji zadań 
w ramach akacji ratunkowej, dokonuje kalkulacji sił i środków. Współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie organizacji i planowania ewakuacji zwierząt.
4.               Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zabezpiecza ludność ewakuowaną w niezbędne środki pierwszej potrzeby, współdziała z instytucjami 
i przedsiębiorstwami mogącymi udzielić pomocy socjalnej.
5.                Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – zabezpiecza niezbędną opiekę medyczną i psychologiczną ludności ewakuowanej. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie Zespołów  Pomocy Medycznej oraz zgłasza potrzeby do Inspekcji Sanitarnej i uwzględnia przy planowaniu ewakuacji zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne.
6.                Kierownik Posterunku Policji – zabezpiecza porządek publiczny w rejonie ewakuacji 
w czasie przejazdu i w rejonie do którego ludność została ewakuowana.
7.               Inspektor Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji – wraz z dyrektorami szkół zabezpiecza zakwaterowanie i posiłek dla ludności ewakuowanej. Organizuje 
i zapewnia funkcjonowanie Zespołów Ewidencyjno-Informacyjnych oraz Zbiórki 
i Załadowczych, a także Wyładowczych i Rozdzielczych.
8.               Kierownik ZGK odpowiada za zabezpieczenie transportu do ewakuacji ludności, zwierząt i mienia oraz przewozu wody i żywności. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie Zespołów Pomocy Logistycznej, w tym Technicznej.
 
Zadaniami wspólnymi dla członków Zespołu Gminnego zaangażowanych w ewakuację są:
 
 
1.      Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniu jego likwidacji i usuwania skutków, szczególnie przez służby dyżurne lub dyspozytorskie: Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Służby Zdrowia, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2.      W wypadku sytuacji kryzysowej nawiązanie i utrzymanie łączności z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz podległymi (nadzorowanymi) jednostkami organizacyjnymi na obszarze wystąpienia zagrożenia.
3.      Bieżąca znajomość ilości i rodzaju podległych (nadzorowanych) sił biorących udział 
4.      Bieżące (terminowe) przesyłanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji (meldunków
sytuacyjnych, sprawozdań) doraźnych lub okresowych odpowiednio do ustaleń, a także współudział w opracowywaniu
projektów aktów prawa miejscowego wydawanego przez Burmistrza w związku z ewakuacją.
 
Wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w realizację zadań związanych 
z ewakuacją:
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.