Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Inne zagrożenia

II.1 INNE ZAGROŻENIA

W związku z umiejscowieniem stacji paliw na terenie  Wyśmierzyc i Kostrzyna występuje zagrożenie wybuchem i w związku z tym konieczność doraźnej ewakuacji mieszkańców ze strefy najbliższego zagrożenia. Strefa zagrożenia obejmuje 500 m od stacji paliw.

Katastrofy drogowe jako zagrożenie zakłada się możliwość wypadku z udziałem cysterny (30 ton) na trasie krajowej  Nr 48 przebiegającej przez teren gminy – strefa zagrożenia również obejmuje 500 m od miejsca wypadku  x 3,4 osoby zamieszkujące w budynkach znajdujących się w strefie zagrożenia.

Osoby ewakuowane są głównie pieszo, do planowanych czasowych miejsc zakwaterowania w  OSP Kostrzyn.  Wyśmierzyce,  Korzeń, Kożuchów, Witaszyn w zależności od miejsca zdarzenia na terenie gminy. Nad ewakuacją kontrolę sprawuje  Sekretarz Gminy Urzędu Miejskiego poprzez pracownika prowadzącego  sprawy obronne i OC.

Uwzględniając możliwość samoewakuacji i możliwość zakwaterowania osób ze stref zagrożonych u swoich bliskich (rodzin) – liczba osób przewidzianych do ewakuacji zmniejsza się o 50 %.

Ewakuacja osób ze stref zagrożenia odbywa się w ramach sił i środków przewidzianych do ewakuacji w związku z zagrożeniem powodzią:

- środki transportowe – samochód UG: Gimbus (40 osób),

–      zabezpieczenie transportu i ludności – służby policji – 1 radiowóz i 2 policjantów, służby OSP – 2 samochody i 10 strażaków.

–      Skład osobowy wyznacza Kierownik Posterunku Policji w Radzanowie i Komendant OMGZOSP w Wyśmierzycach;

- zabezpieczenie dodatkowe, w celu ewakuacji mienia organizuje – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach – 1 ciągnik z przyczepą, 4 osoby do obsługi – wyznacza Kierownik zakładu,

- zabezpieczenie medyczne –  wyznacza Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOS w Wyśmierzycach;

–      zabezpieczenie socjalne organizuje MGOPS , osoby wyznacza kierownik MGOPS .

II.2. Zagrożenie pożarowe.

Pożar jest zjawiskiem o charakterze gwałtownym, wywołany lekkomyślnością ludzi (podpaleniem), zjawiskami atmosferycznymi (burze, susze), awariami urządzeń technicznych (wybuchem gazu, uszkodzenie sieci energetycznych). Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru zależy od ilości materiału palnego, prędkości wiatru, otoczenie oraz gęstości zabudowy. 

Na terenie gminy mogą powstać groźne w skutkach pożary przestrzenne.

Zagrożonymi rejonami urbanistycznymi pod względem pożarowym są  Wyśmierzyce osiadające zwartą zabudowę przestrzenną  w najstarszej części.

Pozostałe miejscowości gminy mają zabudowę bardziej rozrzuconą po terenie co jest korzystne bo nie zagraża powstaniu pożarów wielkoprzestrzennych .

a) Kompleksy leśne o różnym stopniu zapalności. lasy na terenie  gminy zajmują obszar około  30 % terenu gminy w większości administrowane są przez dwa Nadleśnictwa; Dobieszyn we wschodniej części gminy, stanowią II stopień   natomiast  Grójec w zachodniej części gminy, stanowią III stopień zagrożenia pożarowego. Około 10 % o wszystkich lasów  jest własnością  prywatną.

Najbardziej zagrożone tereny  w gminie Wyśmierzyce to duże kompleksy leśne Puszczy Pilickiej stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich z miejscowości;   Kiedrzyn, Kostrzyn i Grzmiąca.

W przypadku powstania pożaru przestrzennego kompleksów leśnych  prognozowane są następujące skutki:

-       zagrożenie dla życia i zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich.

-       zagrożenie mienia,

-       zniszczenia sieci energetycznych przebiegających nad kompleksem,

-       paraliż komunikacyjny ze względu na wyłączenie drogi krajowej,

-       zadymienia miejscowości przyległych do kompleksów leśnych przy niekorzystnym kierunku wiatru.

W celu skutecznej realizacji zadań zarządzić w razie potrzeby częściową lub całkowitą ewakuację ludności z m. Kiedrzyn, Kostrzyn, Grzmiąca , Aleksandrów

-        mieszkańców z powyższych miejscowości ewakuować do tymczasowych miejsc zakwaterowania przygotowanych w  innych miejscowościach na terenie gminy,

-       w miejscowościach, z których będą ewakuowani mieszkańcy zorganizować ochronę pozostawionego mienia. W  tym celu wykorzystać siły Policji, OSP, FOC i wolontariuszy.

II.3. Zagrożenia chemiczne.

Realność katastrofy chemicznej dotyczy praktycznie terenu całej Polski. Wynika to z rozmieszczenia zakładów chemicznych produkujących toksyczne środki przemysłowe oraz tras przejazdu autocystern i pociągów transportujących „Toksyczne Środki Przemysłowe (TŚP)”.

Gmina Wyśmierzyce znajduje się również na obszarze potencjalnego bezpośredniego zagrożenia katastrofą pochodzącą od TŚP.

Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi na terenie gminy może pochodzić z zakładu zlokalizowanego w na terenie gminy w m. Wyśmierzyce:

 

 

l.p.

 

 

 

 

Nazwa zakładu

 

 

 

 

Rodzaj materiału

 

 

 

 

Ilość w tonach

 

 

 

 

Sposób składowania

 

 

Zasięg strefy śmiertelnej(m).

 

Ilość osób w strefie

 

2.

 

Przetwórnia Owoców i Warzyw s.c. ‘SELON”

 

ul. Kopernika 67, 
26 – 811 Wyśmierzyce

 

 

 

Amoniak

 

 

 

 

 

 

4

 

Instalacja chłodnicza

 

120

 

30

 

 

W celu skutecznej realizacji zadań zarządzić natychmiastową częściową ewakuację ludności z m: Wyśmierzyce, ze strefy  120 m w pobliżu zakładu.

Mieszkańców  miejscowości ewakuować do tymczasowych miejsc zakwaterowania  przygotowanych na terenie gminy  Wyśmierzyce,

W terenie, z którego będą  ewakuowani mieszkańcy zorganizować ochronę pozostawionego mienia. W  tym celu wykorzystać siły Policji, OSP  oraz FOC i wolontariuszy.

II.4 Zagrożenia radiacyjne.

Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu skażenia promieniotwórczego rozróżnia się dwa rodzaje zagrożeń: lokalne (miejscowe) i terytorialne – nawet ogólnokrajowe. Zagrożenia miejscowe będą miały ograniczony zasięg i mogą wystąpić w różnego rodzaju laboratoriach izotopowych, zakładach medycznych czy instalacjach jądrowych. Skutki ich dotyczą zazwyczaj personelu bezpośrednio zatrudnionego przy danym źródle. Na terenie gminy nie istnieją takie obiekty.

Poważnym źródłem skażeń promieniotwórczych dla województwa mazowieckiego, jak i dla całego obszaru Polski, mogą być awarie lub zniszczenia reaktorów jądrowych rozmieszczonych w państwach ościennych. W promieniu 250 km od granic Polski pracują elektrownie jądrowe o łącznej mocy zainstalowanej 14 tys. MW.

Blisko południowych granic Polski buduje się czeska elektrownia Temelin - 2 bloki o mocy 900 MW. Z uwagi na stan techniczny i stopień wyeksploatowania największe zagrożenie stwarzają elektrownie jądrowe znajdujące się na terytorium Ukrainy i Litwy.

Najniższy poziom bezpieczeństwa posiada reaktor RBMK, znajdujący się w Ignalino na Litwie (ok. 250 km od granic Polski).

Skutki poważnej awarii elektrowni jądrowej państwa ościennego (poziom 6-7 wg skali INES) dla województwa mazowieckiego uzależnione będą od:

·         ilości i aktywności uwolnionych substancji radioaktywnych,

·         panujących warunków meteorologicznych.

Nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych musi upłynąć przynajmniej kilka godzin zanim radioaktywna chmura dotrze w rejon województwa mazowieckiego. Skażenie może objąć obszar całej Polski. W przypadku poważnej awarii jednej z elektrowni państw ościennych Polski, zagrożenie będzie wynikać głównie z emisji do atmosfery:

izotopów jodu J-131,

a/  produktów rozszczepienia z długimi okresami połowicznego rozpadu (stront Sr-90, cez Cs-137, Cs-134).

B/ Nie przewiduje się sytuacji, w której konieczna (i możliwa) byłaby ewakuacja mieszkańców miast  i wsi. Ocenia się, że ewentualne skutki napromieniowania nie będą większe niż konsekwencje ewakuacji (chaos, panika, zamęt, histeria, prowadzące do większych strat w ludziach, skutków socjologiczno-psychologicznych i większych kosztów finansowych podjętych przedsięwzięć).

C/ do ewakuacji mieszkańców zagrożonych rejonów wykorzystać środki transportowe, będące w dyspozycji urzędów gmin. W sytuacji gdyby posiadane środki transportowe urzędów gmin były niewystarczające , należy zwrócić się o pomoc do Starostwa.

 

 

 

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.