Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Zagrożenie powodziowe

I.   Zagrożenie powodziowe.

 

 

Główne zagrożenia związane z powodzią:

 

 

- zagrożenie zalaniem  gospodarstw w m. Ulaski Stamirowskie  w terenie zalewowym  rz. Pilicy . Ww. zagrożenie może nastąpić w przypadku uszkodzenia zapory czołowej zbiornika sulejowskiego na rz. Pilicy lub w związku z innymi przyczynami atmosferycznymi, które spowodują znaczne podniesienie poziomu wód rz. Pilicy.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia powodzią w dolinie rzeki Pilicy w celu zmniejszenie stopnia zagrożenia oraz zwiększenia możliwości przetrwania ludności ewakuację należy prowadzić koncentrując się na:

a)      sprawnej ewakuacji ludności z miejscowości: Ulaski Stamirowskie dotkniętych powodzią położonych na terenach zalewowych rz. Pilicy,

b)      przygotowaniu niezbędnej liczby miejsc bytowania w tymczasowych miejscach zakwaterowania położonych i wyznaczonych na terenie Gminy ,

c)      zapewnieniu warunków niezbędnych do przetrwania sytuacji kryzysowej ludności miejscowości dotkniętych powodzią (w tym wyewakuowanej do tymczasowych miejsc zakwaterowania).

1.    W celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań zarządzić nakaz natychmiastowego opuszczenia m. Ulaski Stamirowskie i  gospodarstw zagrożonych zalaniem .

2.    Ewakuację mieszkańców z:

m. Ulaski Stamirowskie oraz m. Górki  dotkniętych  powodzią od rz. Pilicy,  prowadzić do czasowych miejsc zakwaterowania położonych w Kostrzyniu i Wyśmierzycach w strażnicach OSP i salach gimnastycznych Publicznych Szkół Podstawowych   i Publicznego Gimnazjum.

     Wykaz poszczególnych obiektów i liczba miejsc:

-Publiczna Szkoła Podstawowa w  Kostrzyniu- 30 miejsc

-Strażnica OSP  W Kostrzyniu  – 10 miejsc

-Publiczna Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum Wyśmierzycach  50  miejsc

-Strażnica OSP w Wyśmierzycach 20 miejsc

  • Na drogach ewakuacji z:

-miejscowości Ulaski Stamirowskie w kierunku Kostrzynia drogą gminną przez  wieś Kiedrzyn /ok 5 km. Kontrolę nad ewakuacją mieszkańców  prowadzi sołtys –  oraz rada sołecka. Punkt zbiórki przystanek autobusowy. Osoby ewakuowane pod kierunkiem sołtysa pieszo przechodzą w kierunku Ulasek Grzmiąckich. Transport odbywa się również samochodem UMiG – / autobus szkolny/ do czasowych miejsc zakwaterowania w Kostrzyniu– strażnica OSP (10 miejsc), Publiczna Szkoła Podstawowa (50miejsc).

-  m. Górki w kierunku Wyśmierzyc do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

  •       Ewakuacja mieszkańców zagrożonych zalaniem w m. Ulaski Stamirowskie oraz m. Górki, odbywa   się w sposób zorganizowany i nadzorowany przez służby gminne.

 W ewakuacji należy uwzględnić możliwość samoewakuacji mieszkańców 
   i przebywanie do czasu ustąpienia zagrożenia u bliskich (rodzin)  zamieszkałych na   terenach nie objętych  zagrożeniem    gminy lub w gminach sąsiednich.

W tym przypadku liczba osób do ewakuacji może zmniejszyć się o 50 %  z zagrożonej miejscowości.

Zapewnienia sprawnego przemieszczenia ludności, zwierząt i mienia:

W rejonach objętych powodzią nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym czuwać będzie patrol Policji – 1 radiowóz i 2 policjantów – jako patrol ruchomy oraz patrole Ochotniczej Straży Pożarnej – z miejscowych OSP - Kostrzyn ,  Jabłonna – 1 samochód strażacki lekki + 5 strażaków z  każdej OSP. Zadaniem OSP w czasie pogotowia i alarmu przeciw powodziowego będzie obserwacja i patrolowanie rejonów zagrożonych zalaniem, podawanie meldunków ze stanu wód.

Skład osobowy patroli policyjnych ustala Kierownik Posterunku Policji w Radzanowie. Natomiast skład osobowy jednostek OSP – Komendant MG w Wyśmierzycach w uzgodnieniu z naczelnikiem danej jednostki OSP.

W rejonach ewakuacji nie będą tworzone zespoły zadaniowe. Ewidencję ludności ewakuowanej prowadzić będą pracownicy UM  przy pomocy  sołtysów w miejscach czasowego zakwaterowania.

            Pomoc medyczną zapewnią lekarze prowadzący działalność na terenie gminy, tj. SPZOZ  - 1 lekarz oraz 1 Lekarz Rodzinny prowadzący prywatny gabinet.

 Pomoc medyczną doraźną w miejscach zakwaterowania sprawować będą pielęgniarki – 1 pielęgniarka w każdym miejscu zakwaterowania (ogółem 2 pielęgniarki). Obsadę osobową wyznaczy Dyrektor SP Z.O.Z. w  Wyśmierzycach.

Pomoc medyczną na miejscu prowadzenia akcji  zapewnią  strażacy ratownicy medyczni z OSP/ 4 przeszkolonych/ dysponowani przez Komendanta OSP

Pomoc socjalną organizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wyśmierzycach . Obsadę osobową wyznaczy kierownik M-G OPS .

Ewakuację mienia zabezpiecza Zakład Usług Komunalnych w Wyśmierzycach, zabezpiecza  1 ciągnik i przyczepę, oraz 4 osoby wyznaczone przez Kierownika  zakładu.

3.    Występujące zagrożenie powodziowe nie stwarza potrzeby wyznaczenia punktów czerpania wody pitnej, doraźnego zabezpieczenia ludności w wodę pitną.

4.    W czasie ewakuacji Urząd Miasta i Gminy  współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Białobrzegach – przekazywanie informacji z przebiegu ewakuacji.

5.    W przypadku wystąpienia trudności – niewystarczająca ilość środków transportowych, zbyt mała liczba funkcjonariuszy Policji – Urząd  Miejski zwróci się pomoc do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

6.    Ewakuacją w Gminie  Wyśmierzyce przy pomocy GZZK kieruje Burmistrz Wyśmierzyc z GCZK rozwiniętego w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach 26-811 Wyśmierzyce, ul. Adama Mickiewicza 75, tel/fax 48 6157003.

7.    W toku ewakuacji łączność utrzymywana jest przy wykorzystaniu stacjonarnego systemu łączności przewodowej i radiowej. W sytuacjach awaryjnych wykorzystywane będą syreny alarmowe OSP, bezpośrednie informowanie mieszkańców zagrożonych terenów poprzez sołtysów i radę sołecką oraz strażaków OSP z poszczególnych miejscowości.

8.    Meldunki i informacje przekazywać na bieżąco przy pomocy technicznych środków łączności , za dzień prowadzenia akcji składać do 16.00 z sytuacją na godzinę 15.00.

      9. W toku akcji powodziowej priorytetowe znaczenia mają:

      1.użycie sił i środków transportowych oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych (PSP  w    Białobrzegach i OSP gmin Wyśmierzyce),

2.użycie sił Policji, oraz OSP do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenach dotkniętych powodzią oraz w tymczasowych miejscach zakwaterowania.

 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.