Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9151
W sumie: 35860

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko- Gminny Ośrodek Społecznej w Wyśmierzycach jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, w skład których wchodzą również prowadzone, finansowane lub dofinansowane przez Gminę:
1)    domy pomocy społecznej;
2)    placówki specjalistycznego poradnictwa;
3)    placówki opiekuńczo-wychowawcze;
4)    mieszkania chronione;
5)    ośrodki wsparcia;
6)    inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tworzone w oparciu o rozeznane potrzeby Gminy.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Wyśmierzycach
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej
3) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej
4) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej
6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury
odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym
7) koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
8) sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Gminę
9) współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez MGOPS
10) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.