Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9162
W sumie: 35871

News

News zdjęcie id 72

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

19.06.2015

ROA.RM.0002.07.2015                                                          Wyśmierzyce, dn. 15 czerwca 2015r.

         

ZAPROSZENIE         

        

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U.
z 2013r., poz. 594 ze zm. / oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1.Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Wyśmierzyc  z prac między Sesjami.
5.  Opinie Przewodniczących tematycznych Komisji Rady o przedłożonych projektach uchwał.
6.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a).      w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
b).      w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2015
– 2020,
c).       w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.,
d).      w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2014 rok,
-          zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wyśmierzyc sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014,
e).      w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok,
-          zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wyśmierzyc z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
-          zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wyśmierzycach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wyśmierzyc absolutorium
z wykonania budżetu za 2014 rok,
f).       w sprawie: uchylenia uchwały nr XXX/136/13 w sprawie: zbycia/sprzedaży/ w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Korzeń,
g).      w sprawie: określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów
i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyśmierzyce,
h).      w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach i nadania mu Statutu.
7.  Wnioski i interpelacje radnych.
8.  Zapytania i wnioski sołtysów.
9.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.  
10.  Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.