Logo Urząd Miejski w Wyśmierzycach

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9161
W sumie: 35870

News

News zdjęcie id 142

Burmistrz Wyśmierzyc OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach

02.03.2016

                                     Burmistrz Wyśmierzyc

                                      OGŁASZA KONKURS

        NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

 Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i § 5 oraz w § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
  (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:- stażu pracy pedagogicznej —
  w przypadku nauczyciela albo- stażu pracy dydaktycznej —w przypadku nauczyciela akademickiego,
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie   dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,  o którym mowa w lit. c,
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych ( z przygotowaniem pedagogicznym) lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
 11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnymi numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” i nazwą placówki, której konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75, w godzinach pracy urzędu (7.00 - 15:00) lub za  pośrednictwem poczty – (decyduje data wpływu do Urzędu)  w terminie 16 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (od 3 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r.) na:

            a)  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75,

            b)  stronie internetowej urzędu www.wysmierzyce.pl

            c)  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wysmierzyce.pl

 

 

 

       Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc.

       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                     Telefon kontaktowy: (48) 6157019

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.